XINXING SPRING WASHER

  Hangzhou Xinxing Spring Washer Factory
  (Is apart from the Hangzhou Xiaoshan international machine kilometers, the Shanghai and Hangzhou qu high speed two kilometers, Hang Jinyong the high kilometer _ 04 federal highways 2 kilometers)

  Tel:86-571-82610010 82851777 82854888
  Fax: 86-571-82855999
  P.C.311217
  Email:donald@cnhzxx.com